RAIS SYURIAH PCNU BANYUWANGI
MASA KHIDMAT 2013 – 2018

RAIS : KH. A. HISYAM SYAFA’AT, MH

WAKIL RAIS
KH. ZAINULLAH MARWAN
KH. MOH. NUR KHOTIB
KH. MUAFIQ AMIR, BA
DR. KH. ABD. KHOLIQ SYAFAAT, MA
HABIB HASYIM KAMAL ABDULLAH ASSEGAF
KH. AHMAD SHIDDIQ WAHID, M. Pd
KH. SHOHEH MANSHUR
KH. ABDUL HADI BASRI
KH. ABDUL GHOFAR
KH. FACHRUDDIN MANNAN
K. ABDULLAH UMAR
K. SOFWAN
KH. ZUMAR KHOIRUDDIN
KH. MAHRUS ALI
KH. MUNDZIOR ROFI’I
DRS. KH. MOH. AMIN ASY’ARI
K. NURUDDIN

 

KATIB SYURIAH PCNU BANYUWANGI
MASA KHIDMAT 2013 – 2018

KATIB : KH. M. ICHWAN MUSHTHOFA

WAKIL KATIB
KH. WAFIRUDDIN AS’ADI
K. FATHURROZAQ
KH. WASHIL HIFDZY HAQ, S. Pd.I
KH. AS’AD SYUHADA’, LC
KH. AFANDI MUSYAFA’
K. IZUDIN MUSLICH