A’WAN PCNU BANYUWANGI
MASA KHIDMAT 2013 – 2018

KH. ALI HASAN KAFRAWI
KH. KAFRAWI ADHIM, BA
KH. AINUL YAQIN
KH. HANIF MUSLIM JAZULI
KH. ABDULLAH FAQIH
KH. HAKIM ASSAFUQ
KH. SYAIFUDDIN
KH. ISHOMUDDIN DIMYATI
KH. BURHAN AL BANANI
KH. IMAM SYA’RONI
KH. MUH. FADIL
K. SYAIKUDDIN
KH. AHMAD QODRI
KH. USMAN ZAHID
KH. ZAKARIYA
KH. BAHRUL MUTTAQIN
KH. IMAM TURMUDZI
KH. NUR FAUZI
KH. IMAM SYAFI’I
KH. IMAM GHOZALI
KH. ABDUL AZIZ IKHWAN
KH. ABDUL ROSYID
KH. IHSANUDDIN
HAFIDL