MUSTASYAR PCNU BANYUWANGI
MASA KHIDMAT 2013 – 2018
KH. HASAN DAILAMI AHMAD
KH. AHMAD MAS’SUM SYAFI’I
KH. FADLULLAH SUYUTI THOHA
KH. MAHRUS ALI
HABIB MAHDI HASAN AL HADDAR, SH
DRS. KH. M. HASYIM SYAFAAT
KH. AHMAD KHOTIB HABIBULLAH
KH. MUHYIDDIN ABDUL GHONI
K. SHIDIQ ALI MANSHUR
KH. MOH. TANTHOWI
KH. ABDUL HALIM ZUBAIR
K. AHMAD HALIB
KH. MUHLISIN IBRAHIM
KH. AHMAD MUSLIM MAJID
KH. AHMAD HUZAINI HAZAR
KH. HABIB ABDURRAHMAN
KH. DARDIRI SALAM
KH. YASIN ABBAS
KH. MUYASSIR
KH. HASAN THOHA HASYIM
KH. ABDILLAH MUKHTAR
HABIB ABDURRAHMAN BA’ABUD