Home Pengurus Besar NU

Pengurus Besar NU

MUSTASYAR

KH Maemun Zubair
Dr KH Ahmad Mustofa Bisri
KH Nawawi Abdul Jalil
KH Abdul Muchit Muzadi
Prof Dr KH M Tholhah Hasan
KH Dimyati Rois
KH Makhtum Hannan
KH Muhtadi Dimyathi
AGH Sanusi Baco
TGH Turmudzi Badruddin (NTB)
KH Zaenuddin Djazuli
KH Abdurrahman Musthafa (NTT)
KH M Anwar Manshur
KH Habib Luthfi bin Yahya
KH Sya’roni Ahmadi
KH Ahmad Syatibi
KH Syukri Unus
Dr H M Jusuf Kalla
Prof Dr Chotibul Umam
Prof Dr Tengku H Muslim Ibrahim
KH Hasbullah Badawi
KH Hasyim Wahid
KH Thohir Syarqawi Pinrang
KH Hamdan Kholid
KH Saifuddin Amsir
KH Zubair Muntashor
KH Ahmad Basyir
KH Ahmad Shodiq
KH Mahfud Ridwan
Prof Dr KH Nasaruddin Umar, MA
Prof Dr H Machasin, MA
KH Adib Rofiuddin Izza
Habib Zein bin Smith
Dr Ir H Awang Faroeq Ishaq

 

SYURIAH

Rais Aam : Dr KH Ma’ruf Amin
Wakil      : KH Miftahul Akhyar

Rais     : KH Mas Subadar
Rais     : KH Nurul Huda Djazuli
Rais     : KH Masdar Farid Mas’udi, M.A.
Rais     : KH Ahmad Ishomuddin, M.Ag.
Rais     : KH AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais     : KH Dimyati Romli
Rais     : KH Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais     : KH Khalilurrahman
Rais     : KH Syarifudin Abdul Ghani
Rais     : KH Ali Akbar Marbun
Rais     : KH Subhan Makmun
Rais     : KH M Mustofa Aqil Siroj
Rais     : KH Cholil As’ad Samsul Arifin
Rais     : KH Idris Hamid
Rais     : KH Akhmad Said Asrori
Rais     : KH Abdul Hakim
Rais     : Dr KH Zakki Mubarok
Rais     : Prof Dr Maskuri Abdillah
Rais     : KH Najib Abdul Qadir

Katib Aam: KH Yahya Cholil Staquf
Katib    : KH Mujib Qulyubi
Katib    : Drs KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
Katib    : Dr KH Abdul Ghafur Maemun
Katib    : KH Zulfa Mustahafa
Katib    : Dr H Asrorun Niam Shaleh
Katib    : KH Acep Adang Ruchiyat
Katib    : KH Lukman Hakim Haris
Katib    : KH Taufiqurrahman Yasin
Katib    : KH Abdussalam Shohib
Katib    : KH Zamzami Amin
Katib    : Dr H Sa’dullah Affandy

 

TANFIDZIYAH

Ketua Umum    : Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA.
Wakil Ketum    : Drs H Slamet Effendy Yusuf, MSi.

Ketua    : Drs H Saifullah Yusuf
Ketua    : Dr H Marsudi Syuhud
Ketua    : Prof Dr M Nuh, DEA
Ketua    : Prof Dr Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, MSc.
Ketua    : Drs KH Abbas Muin, Lc
Ketua    : Drs H M Imam Aziz
Ketua    : Drs H Farid Wajdi, MPd
Ketua    : Dr H MuH Salim Al-Jufri, MSos.I
Ketua    : KH Hasib Wahab
Ketua    : Dr H Hanief Saha Ghafur
Ketua    : KH Abdul Manan Ghani
Ketua    : KH Aizzuddin Abdurrahman, S.H
Ketua    : H Nusron Wahid, S.E., MSE
Ketua    : Dr H Eman Suryaman
Ketua    : Robikin Emhas, SH, MH
Ketua    : Ir. H M Iqbal Sullam
Ketua    : H M Sulton Fatoni, MSi.

Sekretaris Jenderal  : Dr (HC). Ir. H A. Helmy Faishal Zaini

Wakil Sekjen    : H Andi Najmi Fuaidi
Wakil Sekjen    : Dr H Syahrizal Syarif, MPH, PHD
Wakil Sekjen    : Drs H Masduki Baidlowi
Wakil Sekjen    : Drs H Abdul Mun’im DZ
Wakil Sekjen    : Ishfah Abidal Aziz, SHI
Wakil Sekjen    : H Imam Pituduh, SH, MH
Wakil Sekjen    : Ir. Suwadi D. Pranoto
Wakil Sekjen    : H Ulil A. Hadrawi, MHum
Wakil Sekjen    : H Muhammad Said Aqil
Wakil Sekjen    : Sultonul Huda, MSi.
Wakil Sekjen    : Dr Aqil Irham
Wakil Sekjen    : Heri Haryanto

Bendahara Umum : Dr–Ing H Bina Suhendra

Bendahara    : H Abidin
Bendahara    : H Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., MBM
Bendahara    : H Raja Sapta Ervian, SH, MHuM
Bendahara    : H Nurhin
Bendahara    : H Hafidz Taftazani
Bendahara    : Umarsyah HS
Bendahara    : N.M Dipo Nusantara Pua Upa